Zpecta AB’s marknadsundersökning av George Washington University, USA

Zpecta AB blev i våras i hård konkurrens utvalt som ett av fyra svenska green-tech företag, som skulle få en mycket kvalificerad marknadsundersökning och marknadsintroduktionsplan utförd helt kostnadsfritt av MBA-studenter på George Washington University, Washington DC, USA.

Studenterna har nu besökt Sverige och presenterat sin undersökning där representanter från företagsledning, styrelse och investerare deltog. Genom Zpecta’s kontakter med riksdagsledamoten Staffan Anger (M) fick samtliga studenter inklusive medföljande lärare även tillfälle att besöka Sveriges Riksdag i ett mycket uppskattat arrangemang med riksdagsledamot Anger som värd.

”Team Zpecta-studenterna” har genomfört ett mycket omfattande arbete där bland annat lagstiftning och certifieringar, konkurrenter, SWOT-analys, marknadssegment, målgruppsanalys, prisstrategi, marknadsförings-strategi, geografiska marknader med mera ingått. Analysen visar kortfattat att Zpecta’s första produkt. Capella, har mycket positiva marknadsutsikter med en synnerligen stor potential då produkten är helt unik i sitt slag. De kontakter som tagits med potentiella slutkunder visar på ett genuint intresse för Capella.

Med marknadsanalysen som grund har studenterna därefter utarbetat en detaljerad marknadsintroduktionsplan för Zpecta där specifika kundsegment och geografiska marknader prioriterats. Marknadsintroduktionsplanen kommer att vara ett mycket värdefullt verktyg vid Zpecta’s kommande bearbetning av den amerikanska och andra internationella marknader.

Som ”Team Zpecta-studenterna” uttrycker det i sin payoff:

”Zpecta Capella: Light, efficiency and commercial intelligence – all at your fingertips”